Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön

Nyhet 20-12-2022 kl. 9.01
Kranar på en byggplats där det syns ofärdiga höghus mot solnedgången.
Datasystemet tas stegvis i bruk 2024. Den underlättar informationshanteringen och förbättrar tillgången till information om områdesanvändning och byggande. © Konstantin Kulikov - stock.adobe.com
 

Finlands miljöcentral har valt konsortiet bestående av Solita Oy och Sitowise Oy till teknisk förverkligare av datasystemet för den byggda miljön. Datasystemet förverkligas under år 2023 och 2024, i systemet samlar man ihop riksomfattande uppgifter om områdesanvändning och byggande.

Den tekniska förverkligaren valdes genom konkurrenspräglad dialog som pågick från våren till hösten år 2022. I förhandlingarna deltog sammanlagt sex företag, utav vilka fyra lämnade anbud efter förhandlingsrundorna.

Solita-Sitowise konsortiet valdes till leverantör av datasystemet, anbudet bedömdes enligt kriterierna i anbudsförfrågan ha det bästa pris-kvalitetsförhållandet. Värdet av datasystemsupphandlingen uppskattas till 6,55 miljoner euro.

”Alla inkomna erbjudanden var av hög kvalitet - vi tackar de företag som deltog. Förfarandet som användes i konkurrensutsättningen var tidskrävande, men är till nytta nu när arbetet framskrider och vi snabbt kommer igång med den nya genomförande parten. Vi har goda förutsättningar att bygga upp datasystemet”, berättar Päivi Malmi, projektledare vid SYKE.

Arbetet framskrider smidigt och i logiska etapper

Det första året av datasystemets utvecklingsarbete har delats in i etapper som alla har försetts med tidtabeller och riktpriser. Saker som kommer fram under utvecklingsarbetet kan beaktas bättre när arbetet framskrider smidigt i etapper. Planerna för det andra årets arbetsskeden preciseras i takt med att det första årets arbete framskrider.

Information om områdesanvändning och byggande produceras i kommunernas och landskapsförbundens grundläggande arbete. År 2023 byggs de tekniska förutsättningarna upp för att dessa uppgifter ska kunna tas emot i det riksomfattande datasystemet. Pionjärer kan leverera information redan den 1.1.2024 när lagen om datasystemet för den byggda miljön föreslås träda i kraft. Informationstjänsterna som öppnas för alla användare, dvs. gränssnitten för utlämnande av information och karttjänsten, förverkligas under 2024.

”Under den konkurrenspräglade dialogen preciserade vi specifikationerna av systemet och drog upp riktlinjer för dess arkitektur. En strikt tidtabell är möjlig eftersom en del av planeringsarbetet utfördes redan under den konkurrenspräglade dialogen och leverantören har anpassat arbetet till sin tidtabell”, förklarar Malmi.

Digital säkerhet och gemensamt testande i nyckelposition

För att lyckas är det viktigt att olika kommuner och deras leverantörer av datasystem också deltar i utvecklingen. Projekt och initiativ var det produceras information enligt den nya nationella datamodellen kan också vara samarbetsparter i utvecklingsarbetet.

Funktionerna testas tillsammans med samarbetsparterna så snart som möjligt efter att de färdigställts. Genom samarbete säkerställs att systemet fungerar med rätt data och att information överförs mellan systemen. Först färdigställs gränssnittsbeskrivningarna som användarna kan kommentera under början av 2023.

Även om digital säkerhet har betonats redan i samband med upphandlingen, skaffas konsulthjälp för att säkerställa den, och en officiell auditör utför auditeringen av informationssäkerheten i

datasystemet. I anslutning till digital säkerhet samarbetar man också med kommunerna och försvarsförvaltningen.

I arbetet med att utveckla datasystemet följs praxis för ett lågt koldioxidavtryck, vilket bland annat innebär att överföring av onödigt data minimeras och användning av en effektiv optimerad kod.

Bekanta dig närmare

Mer information

Päivi Malmi, projektchef, Finlands miljöcentral SYKE,
tfn 050 375 7114, fornamn.efternamn@syke.fi