Kommunerna erbjuds stöd för att frångå oljeuppvärmning

Pressmeddelande 03-09-2020 kl. 14.16

Den tilläggsbudgetproposition som regeringen överlämnar i dag stöder omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle. Genom tilläggsbudgeten kan det bland annat beviljas stöd till kommunerna för att de ska byta ut fossil olja mot en mer hållbar uppvärmningsform, och ARA får bättre resurser att behandla ansökningar om energistöd.

”Genom att påskynda bytet av uppvärmningssystem och energirenoveringar stimulerar vi inte bara ekonomin på ett hållbart sätt, utan vi tar också konkreta steg mot ett koldioxidneutralt samhälle”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I regeringsprogrammet har det ställts som mål att oljeuppvärmning av kommunala fastigheter ska frångås före 2024. Coronakrisen har försämrat kommunernas ekonomi, vilket gör det svårare för dem att genomföra investeringar. Därför höjs det statliga stödets andel av de godkända och faktiska kostnaderna från det tidigare föreslagna 10 procent till 20 procent. Understödet höjs med 5 procentenheter, om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.

Från och med ingången av året har husbolag och egnahemshus haft möjlighet att ansöka om energistöd för att förbättra energieffektiviteten i hemmet. Intresset för energistödet har varit exceptionellt stort. I början av augusti hade det kommit in sammanlagt över 1 300 ansökningar, största delen från husbolag (cirka 11 500 bostäder). Ansökningarna har anhopat sig, och ARA kommer att rekrytera ytterligare personal för att underlätta handläggningen. För detta anvisas 280 000 euro.

Mer information:

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Timo Jaakkola, ekonomichef, tfn 0295 250 214, timo.jaakkola@ym.fi

Stöd till kommuner för att de ska frångå oljeuppvärmning: Maarit Haakana, miljöråd, tfn 0295 250 069, maarit.haakana@ym.fi


Utgivare: