Bästa tillgängliga teknik (BAT)

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Miljöskadorna inom både industri och jordbruk kan minskas avsevärt om man använder ny och mer avancerad teknik. Det innebär effektivare kontroll över flödena av material och substanser, effektivare utnyttjande av energin samt mindre utsläpp.

BAT i miljöskyddslagen

I miljöskyddslagens 527/2014 5 § avses med bästa tillgängliga teknik, BAT (Best Available Techniques) det effektivaste och mest avancerade stadium vad gäller utvecklingen av verksamheten och tillverkningsmetoderna som anger en given tekniks praktiska lämplighet för att i princip utgöra grunden för utsläppsgränsvärden och som har till syfte att hindra och, när detta inte är möjligt, generellt minska utsläpp och påverkan i miljön.

Bakgrunden till implementering av BAT finns i det s.k. IPPC-direktivet (2008/1/EG) som introducerade det integrerade synsättet för miljöhantering på europanivå och att begränsningsvärden skulle bygga  på bästa tillgängliga teknik (BAT).

Det förnyade direktivet (2010/75/EU) om industriutsläpp, IED, är en omarbetning av det s.k. IPPC-direktivet och innebär att mer enhetliga krav ställs på utsläpp från industrier inom EU. Det nya direktivet omfattar även sektorsdirektiv rörande stora förbränningsanläggningar, förbränning av avfall, flyktiga organiska föreningar samt direktiv om anläggningar som producerar titandioxid.¨

Industriutsläppsdirektivet har införlivats i den nationella lagstiftningen i och med förnyandet av miljöskyddslagen som trädde ikraft 1.9.2014. Detta innebär ändringar i bestämmelser angående miljötillståndsförfarandet och – förordningar, samt tillsyn och utsläppskontroll. En av de viktigaste förändringarna med förnyelsen är att BAT-slutsatserna får en mer framskjuten roll än i IPPC-direktivet vilket innebär att utsläppsnivåer som överskrider de som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-slutsatsen inte kan tillåtas som huvudregel.

BAT i miljötillståndet

För verksamhet som förorsakar fara för förorening av miljön krävs miljötillstånd. De utsläppsgränsvärden som utfärdas i miljötillståndet och de bestämmelser som gäller förebyggande och begränsning av utsläppen ska syfta till att bästa tillgängliga teknik används (MiljöskyddsL 43 §).

I ansökan om miljötillstånd ska verksamhetsutövaren framföra en egen uppskattning om tillämpning av bästa tillgängliga teknik i verksamheten (Miljöskyddsförordning 9 §).

Utbyte av BAT-information och BAT-referenshandlingar (BREF-dokumenten)

Utbyte av BAT-information och BAT-referenshandlingar (BREF-dokumenten) EU-kommissionen organiserar utbytet av information om bästa tillgängliga teknik i samverkan mellan myndigheterna och industrin. Resultaten av informationsutbytet sammanställs i BAT-referensdokument (BAT Reference Document, BREF) och de bindande BAT-slutsatserna. 

Referensdokumenten publiceras på Internet på Europeiska IPPC-byråns (EIPPCB) webbplats. Största delen av BAT-referensdokumenten är s.k. sektorsspecifika BREF-dokument, som tas fram för de industrisektorer som nämns i bilaga I till IE-direktivet. Dessutom utarbetas s.k. sektorsövergripande BREF-dokument som är gemensamma för flera sektorer. BAT-slutsatser innehåller de delar av ett BAT-referensdokument där slutsatserna om bästa tillgängliga teknik fastställs och de ska publiceras på alla officiella EU-språk.

Revideringen av BREF-dokumenten fokuserar i synnerhet på att komplettera det första BREF-dokumentet i fråga om utsläpps- och förbrukningsuppgifter som saknas.

På EU-nivå organiseras BAT-informationsutbytet av Europeiska IPPC-byrån och på nationell nivå av Finlands miljöcentral. Inom ramen för det nationella utbytet av BAT-information har det gjorts BAT-utredningar, av vilka de flesta finns elektroniskt på HELDA-databasen.

Mera information

Projektchef  Kaj Forsius, Finlands miljöcentral,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 04-07-2013 kl. 16.29, uppdaterad 30-08-2019 kl. 14.36