Klimatförändringen kan bromsas genom ett utsläppssnålt samhälle

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Även om vi inte längre kan förhindra klimatförändringen helt, är det möjligt att bromsa den. Det kan vi göra genom att stoppa de ökande halterna av växthusgaser i atmosfären.

Energibesparing och ökad energieffektivitet är två av de mest kostnadseffektiva sätten att begränsa utsläppen av växthusgaser. Övergången till ett utsläppssnålt samhäller kräver åtgärder inom alla delområden i samhället. Genom effektivare energianvändning skulle vi kunna nå upp till hälften av de globala utsläppsmålen.

Cyklist
© Janne Ulvinen, Miljöförvaltningens bildbank

Andra viktiga metoder för att bromsa klimatförändringen är att börja använda förnybara energikällor, sköta om kolsänkor såsom skogar och utnyttja naturresurserna på ett hållbart sätt. Den teknologiska utvecklingen är viktig för inbromsningsåtgärderna. Den möjliggör även klimatmanipulering, vilket är ett intressant men riskfyllt alternativ för att bromsa klimatförändringen.

För effektivare klimatåtgärder krävs att man identifierar kopplingar mellan inbromsning och anpassning, och drar nytta av dessa. Man har redan identifierat kopplingar med vilka man uppnår bland annat kostnadsbesparingar, positiva hälsoeffekter och mer hållbara näringar. Å andra sidan kan åtgärderna för inbromsning och anpassning vara motstridiga.

Lösningar genom internationellt och lokalt samarbete

Det internationella samfundet vill begränsa den globala uppvärmningen till två grader för att man till viss del ska kunna förutsäga effekterna av den och undvika mycket skadliga förändringar.

Den internationella miljöpolitiken styrs av FN:s klimatkonvention, Kyotoprotokollet och dess mekanismer samt Parisavtalet (2015).

Finland har i egenskap av EU-medlemsstat förbundit sig att begränsa sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med Kyotoprotokollet. Målet stöds av den nationella klimat- och energistrategin samt klimatlagen som är under beredning.

På vägen mot ett utsläppssnålt samhälle krävs att näringslivet och kommunerna vidtar åtgärder. I stadsregionerna och landskapen upprättas just nu klimatprogram där alla kommunala åtgärder ska bedömas ut klimatsynpunkt.

Vetenskaplig utvärdering av företeelser och politiska åtgärder

Effekterna av de internationella klimatåtgärderna ska utvärderas på vetenskapliga grunder. FN:s mellanstatliga klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) stödjer det klimatpolitiska beslutsfattandet genom att sammanställa information om bakgrunden till klimatförändringen, dess effekter samt metoder för att begränsa den. Den första utvärderingsrapporten publicerades 1990, och nu färdigställs den sexte utvärderingsrapporten.

Publicerad 16-08-2013 kl. 9.35, uppdaterad 25-03-2019 kl. 10.24
Utgivare: