Havsvård

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Alkutalven_merisavua_556
© Bild: Esa Partanen, miljöförvaltningens bildbank

Målet för havsvården är en god miljöstatus i den marina miljön

Målet för Finlands havsförvaltningsplan är att uppnå en god miljöstatus i den marina miljön. Havsförvaltningsplanen omfattar hela Finlands havsområde och sträcker sig från strandlinjen till den ekonomiska zonens yttre gräns. Havsförvaltningsplaner utarbetas i alla kuststater i EU.

Havsförvaltningsplanen består av tre delar, som uppdateras med sex års mellanrum:

  • Del I: Bedömning av havets nuvarande tillstånd, definitioner av god status, allmänna miljömål och indikatorer (2018)
  • Del II: Övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan (2020)
  • Del III: Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027 (2021)

Statsrådet godkände Finlands uppdaterade havsförvaltningsplan i sin helhet 16.12.2021.

Merenhoitosykli_svenska
Havsförvaltningsplanens huvudsektioner. Bearbetad från originalbilden, som kan hittas i publikationen ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018".

För beredningen av havsförvaltningsplanen svarar miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, Finlands miljöcentral och flera andra statliga myndigheter och forskningsinstitut samt berörda grupper. Havsvården genomförs parallellt med den vattenvård som omfattar kustvatten, sjöar, åar, älvar och grundvatten. I genomförandet deltar ett stort antal statliga aktörer samt intressentgrupper och privatpersoner.

Målen för och kunskapen om havsmiljöns tillstånd styr havsvården

Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 beskriver havsmiljöns tillstånd 2011–2016. Den innehåller en bedömning av belastningen på havet och reviderade definitioner av god status i havsmiljön samt allmänna mål och tillhörande indikatorer.

Östersjöstaterna och Europeiska kommissionen samarbetar kring havsvården inom Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (Helcom). Helcom gav 2018 ut en bedömningsrapport om Östersjöns tillstånd: State of the Baltic Sea: Helcom holistic assessment 2011–2016. Det är Östersjöstaternas andra gemensamma övergripande bedömning av Östersjöns tillstånd och belastningen på havsmiljön. EU-länderna kring Östersjön utnyttjar informationen i rapporten inom havsvården. Rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 bygger i hög grad på Helcoms bedömning av miljöstatusen, men tillhandahåller också mer detaljerad information om Finlands havsområden.

Övervakningsprogrammet ger information om havsmiljöns tillstånd och belastningen på havet

Det reviderade övervakningsprogrammet för havsförvaltningsplanen genomförs 2020–2026. Övervakningsprogrammet består av 13 program, som innehåller sammanlagt 44 delprogram. Inom delprogrammen samlas det in information om arter, naturtyper, havsvattnets egenskaper och den belastning som den marina miljön är utsatt för. För varje delprogram har det utsetts ansvariga myndigheter.

En allmän beskrivning av övervakningen av Östersjöns tillstånd:

En detaljerad beskrivning av övervakningen och övervakningsprogrammet finns i den handbok som getts ut om övervakningen av havsvården i Finland och som reviderades 2020.

Genom åtgärdsprogrammet främjas en god miljöstatus i den marina miljön

I åtgärdsprogrammet presenteras nuvarande och nya åtgärder för att en god miljöstatus i den marina miljön ska kunna uppnås och upprätthållas. Åtgärdsprogrammet har uppdaterats för perioden 2022–2027.

Miljöstatusen i den marina miljön förbättras också genom samarbete mellan Östersjöstaterna. Helcoms aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action plan, BSAP) uppdaterades 2021. Den innehåller närmare 200 åtgärder som stöder och kompletterar Finlands nationella åtgärder för att uppnå en god miljöstatus i den marina miljön.

Material som anknyter till den första havsförvaltningsplanen

Publicerad 05-01-2018 kl. 13.45, uppdaterad 14-03-2022 kl. 11.26
Utgivare: