BSP-sparande

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

BSP (= bostadssparpremie) är ett system för bostadssparande och stöd avsett för personer mellan 15 och 39 år som vill köpa en egen första bostad. Bostadsköparen tecknar ett avtal med banken där han eller hon förbinder sig att spara minst 10 procent av bostadens pris. Banken förbinder sig att ge lån när sparmålet är uppnått. Villkoren för BSP-räntestödslånet är förmånliga och staten betalar en del av räntorna.

Principerna för BSP-sparande:

  • Bostadsköparen ska under minst åtta kvartal sätta in 150–3000 euro per kvartal på BSP-kontot. Depositionerna behöver inte ske under på varandra följande kvartal. Till sparandelen räknas också den ränta som betalas på depositionerna och den kapitaliserade tilläggsräntan.
  • BSP-avtal kan justeras under spartiden eller överföras till en annan bank, och man kan ta lånet i en annan bank än den som mottagit depositionerna.
  • Också andra medel än de som satts in på BSP-kontot får användas för bostadsköpet. Dessa medel räknas dock inte som sparad andel enligt BSP-avtalet.
  • Medlen på BSP-kontot får inte lyftas förrän villkoren i avtalet har uppfyllts och deponenten har undertecknat ett köpebrev för en bostad eller börjat bygga sin bostad. Bostaden får köpas då minst hälften av de avtalade posterna i BSP-avtalet har deponerats. Ett separat avtal kan behövas för eventuell temporär finansiering.
  • Också ett tomtköp som ingår i ett egnahemsprojekt kan ske inom ramen för BSP-avtalet.
  • Avtalet förfaller om deponenten i förtid lyfter pengar från BSP-kontot eller köper en bostad.

Banken betalar 1 % ränta på besparingarna. Därtill betalar banken en tilläggsränta på 2–4 % när deponenten har nått sitt sparmål och köpt en bostad eller byggt färdigt sitt småhus. Både depositionsräntan och tilläggsräntan är skattefria.

BSP-räntestödslån

Ett bostadslån eller en del därav kan godkännas som räntestödslån om köparen inte får andra stöd av statliga medel för bostadsköpet. Maximibeloppen för räntestödslån enligt kommun är följande:

  • Helsingfors: 215 000 euro
  • Esbo, Vanda och Grankulla: 160 000 euro
  • Tammerfors, Åbo: 140 000 euro
  • Övriga kommuner: 120 000 euro

Låntagaren kommer överens med banken om räntor och amorteringar på räntestödslånet. Banken ska bevilja räntestödslån till en lägre ränta än den som tillämpas på övriga lån för en första bostad. Under tiden för räntestödslånet får högst två år vara amorteringsfria. De begränsningar som gäller villkoren för räntestödslån tillämpas inte på den del av bostadslånet som överstiger gränserna för vad som godkänns som räntestödslån.

För BSP-räntestödslån kan man utan särskild ansökan få begränsad statsborgen för ägarbostadslån. Staten betalar en del av BSP-lånets räntor under de första 10 åren. 70 % betalas i räntestöd på den del av årsräntan för räntestödslånet som överstiger 3,8 % av det återstående lånekapitalet. Exempel: Om hela räntan är 5,8 % betalas räntestöd till 70 % av skillnaden mellan 5,8 och 3,8 procentenheter, alltså till 1,4 %. Vid beskattningen kan låntagaren utnyttja avdragsrätten för de räntor han eller hon har betalat.

Gifta par och personer som bor i en gemensam bostad har rätt till högst ett räntestöd, även om de har separata lån. Om två personer som äger var sin BSP-bostad skaffar sig en gemensam bostad, justeras lånens sammanlagda belopp så att de motsvarar det maximala lånebelopp som gäller den dag då den gemensamma bostaden köps.

Om deponenten är under 18 år, villkoret ät att insättningarna består av medel som den omyndiga har förvärvat genom eget arbete.

Mer information

Rådgivning/tillämpningspraxis: Statskontoret, räntestöd, tfn 0295 50 2248 korkotuki(at)valtiokonttori.fi

Bestämmelser: lagstiftningsråd Anu Karjalainen, tfn 0295 250 067, miljöministeriet, fornamn.efternamn@gov.fi

MM:s produktkort

Publicerad 30-06-2016 kl. 10.13, uppdaterad 19-12-2022 kl. 13.16
Utgivare: