Uppsamling och transport av avfall inom Finland

 

© Marita Björkström

Avfall samlas upp av producenterna och på de platser där det uppstått för att transporteras till anläggningar där det behandlas eller återanvänds. Så väl avfallsuppsamlaren och transportören som de företag som förvarar och behandlar avfallet ska ha vederbörliga tillstånd. 

I avfallslagen (646/2011) och avfallsförordningen (179/2011) bestäms hur avfallstransporter inom Finland ska gå till. I enlighet med avfallslagen ska uppverksamhetsidkaren göra en ansökan om godkännande av verksamheten för anteckning i det avfallshanteringsregister. Ansökan ska göras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde största delen av verksamheten bedrivs.

Avfall endast till godkända mottagare

Avfallsinnehavaren ska kontrollera att avfallsinsamlaren och avfallstransportören har godkänts och antecknas i avfallshanteringsregistret och att godkännandet även omfattar transport av avfallet i fråga. Avfallstransportören ska alltid medföra ett utdrag ur avfallshanteringsregistret under transport.

Dessutom skall avfallsinnehavaren se till att avfallsmottagaren har ett giltigt miljötillstånd utfärdat av myndigheten.

Transportdokument

Med hjälp av transportdokumentet säkerställs att avfallet levereras tryggt för en behörig användning. Dessutom skapar transportdokumentet förutsättningar för uppföljning och tillsyn av transporten.

Avfallsinnehavaren ska uppsrätta ett transportdokument för farligt avfall, slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar, slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar, bygg- och rivningsavfall och förurenad mark som transporteras och överlämnas till en mottagare. Om avfallet plockas upp från hushållet är det transportörens ansvar att uppsrätta transportdokumentet.

Transportdokument ska medfölja under avfallstransporten och ges till avfallsmottagaren efter slutförd transport.

Publicerad 09-08-2019 kl. 15.39, uppdaterad 09-08-2019 kl. 15.38
Utgivare: