Tillståndsrådgivning för förnybar energi och kontaktpunktsmyndighet

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Den nationella kontaktpunktmyndigheten erbjuder tillståndsrådgivning för de som planerar produktion av förnybar energi samt övervakar att tillståndsansökningarna behandlas inom fastställd tidsfrist.

Rådgivning i tillståndsärenden - per telefon och e-post

Kontaktpunktsmyndigheten ger råd i frågor som gäller tillstånd för projekt i anslutning till framställning av förnybar energi. Frågor som rör tillståndsförfaranden kan vara allt ifrån egnahemshusens el- eller uppvärmningslösningar som utnyttjar förnybar energi, till produktion av förnybar energi i samband med lantbruk, eller stora produktionsanläggningar av förnybar energi i industriell skala. Förnybar energiproduktion kan vara produktion av elektricitet, värme, biogas eller biobränsle. Förnyelsebara energikällor är bland annat solenergi, vattenkraft, vindkraft, bioenergi och geoenergi.

Tillståndsrådgivningen ger råd i alla tillståndsärenden som rör produktion av förnybar energi (t.ex. miljötillstånd, byggnadstillstånd och inlösningstillstånd). Tillståndsrådgivningen betjänar fysiska personer, juridiska personer och andra som uträttar ärenden såsom konsulter.

Kontaktuppgifter till tillståndsrådgivningen för förnybar energi

E-postadress: tillstandsradgivning@ntm-centralen.fi

Telefonnummer: 0295 020 920 (må-fre kl 9-16)

Handboken ger anvisningar för bedömning av tillståndsbehovet

Det har utarbetats en handbok för förfaranden kring produktion av förnybar energi. Anvisningarna gäller såväl byggande eller ändring av stora energiproduktionsanläggningar som privata projekt i liten skala. Med handboken som stöd kan man på egen hand göra sig förtrogen med de tillstånd och anmälningar som behövs. Handboken har sammanställts i en myndighetssamarbetsgrupp som består av kontaktpunktsmyndigheten samt de behöriga myndigheterna och Kommunförbundet. Handboken uppdateras allteftersom lagstiftningen eller anvisningarna ändras.

Tillståndsärenden sköts via ny elektronisk tjänst

Tillståndsärenden i anslutning till produktionsanläggningar för förnybar energi kan skötas elektroniskt på ett och samma ställe via Arbets- och näringsministeriets tjänst Tillstånd och tillsyn. Via tjänsten kan tillståndssökanden ansöka om tillstånd och göra anmälningar som hör till flera olika behöriga myndigheters ansvar. I tjänsten är det möjligt att följa upp behandlingen av tillståndsärenden och kommunicera med myndigheterna kring behandlingen av tillståndsärendet.

EU-direktiv ligger som bakgrund

Grundandet av den nationella kontaktpunktsmyndigheten är en del av verkställandet av en ny lag. Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020) trädde i kraft den 30.6.2021. Lagen är en del av det nationella verkställandet av EU:s s.k. RED II-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Lagens syfte är att påskynda tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi samt att förbättra tillgången till rådgivning i anslutning till förfarandena. Kontaktpunktsmyndighetens verksamhet är centrerad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

I fråga om verksamheten vid produktionsanläggningar för förnybar energi omfattar lagens tillämpningsområde framställning av förnybar energi (elektricitet, värme, nedkylning, biogas, biobränsle eller biovätska) samt vid biogasproducerande anläggningar behandling och vidareförädling av rötat material.

Följande tillstånd och förfaranden hör till lagens tillämpningsområde

Tidsfrister för myndigheternas behandlingstid för förfaranden

I fortsättningen gäller bindande maximala tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som gäller kraftverk, dvs. anläggningar som producerar el. Tidsfristen är den totala behandlingstiden för alla förfaranden gemensamt. Kontaktpunktsmyndigheten ansvarar för uppföljningen av tidsfristerna och de behöriga myndigheterna ansvarar för att iaktta tidsfristerna.

Publicerad 28-06-2021 kl. 9.41, uppdaterad 04-11-2022 kl. 10.05