Läkemedelspreparat, naturläkemedel och CITES

Det krävs CITES tillstånd för import av vissa naturläkemedel

Den internationella handeln med traditionella naturläkemedel och läkemedelspreparat är en växande bransch. Denna handel omfattar ett stort antal vilda djur och växter bl.a. från Asien, Sydamerika och Afrika, samt delar eller ämnen som utvunnits ur dessa. Vissa arters naturliga populationer har blivit hotade till följd av för intensivt samlande och jakt. Det är dock viktigt för människan att dessa populationer bevaras, för i många länder utgör naturläkemedel som används inom den traditionella läkekonsten en viktig del av hälsovården. I CITES-konventionen, som reglerar den internationella handeln med hotade arter, upptas åtskilliga djur- och växtarter som används i läkemedelspreparat.

I EU-länderna har CITES-konventionen verkställts genom EU:s egen lagstiftning. För internationell transport av och handel med arter samt produkter som tillverkats av eller innehåller arter som omfattas av denna lagstiftning fordras olika slags tillstånd, intyg och importanmälningar. Införsel till EU av vissa arter och produkter som innehåller dessa arter är helt förbjuden. Bestämmelserna gäller för såväl företag inom branschen som exempelvis privatpersoner som beställer preparat från utlandet via Internet. Mer information om tillståndsförfarandet, arter som omfattas av CITES-bestämmelserna och arter som är belagda med införselförbud fås via länkarna i vänstra kanten.

Ginseng, torkade sjöhästar, malda tigerben...

CITES-konventionen omfattar ca 200 växtarter och åtskilliga djurarter som används som läkemedel. I bestämmelserna uppräknas av växtarterna exempelvis alla aloer med undantag av Aloe vera, alla orkidéer, många idegransarter och asiatisk ginseng (endast populationen i Ryssland), som används inom den traditionella kinesiska läkekonsten, samt amerikansk ginseng. Även för Hoodia-arterna, som används som bantningsmedel, krävs CITES-tillstånd.

Djurarter och djurdelar som omfattas av konventionen och utnyttjas inom den traditionella läkekonsten är bl.a. ben av tiger och leopard, myskhjortens myskkörtlar, björnars gallblåsor, havssköldpaddor och torkade sjöhästar. För tigern och havssköldpaddorna gäller totalt import- och exportförbud. Leopard får importeras och exporteras endast som jakttrofé med behövliga tillstånd. Den som reser i Ryssland bör komma ihåg att det alltid krävs giltiga CITES-tillstånd för införsel av där köpta liniment och övriga liknande produkter som innehåller björnfett.

Hur känner jag igen läkemedelspreparat som innehåller CITES-arter?

Det kan vara mycket svårt att känna igen läkemedelspreparat som innehåller delar av eller ämnen ur CITES-arter. Sådana här preparat kan bestå av allt från delar av växter och djur som säljs på torg till tabletter på burk som säljs på Internet. Den som importerar någonting har alltid ansvar för de varor han/hon tar in även om personen i fråga inte kan läsa exempelvis den kinesiska texten på läkemedelsförpackningen. Den som saluför, importerar eller exporterar läkemedelspreparat bör vara på det klara med vad läkemedlet innehåller. Om läkemedelspreparatet innehåller delar av djur och växter eller ämnen som har utvunnits ur dessa, är det bäst att ta reda på artens vetenskapliga namn (t.ex. Ursus arctos), eftersom CITES-arterna är uppräknade i förordningarna enligt det vetenskapliga namnet. När man känner till det vetenskapliga namnet, kan man kontrollera i förordningarnas artbilagor om preparatet över huvud taget kan föras in i landet och om det fordras importtillstånd till det.

Kom ihåg också övriga bestämmelser

För import av läkemedel gäller även annan lagstiftning än CITES-bestämmelserna. Många läkemedelspreparat som innehåller CITES-arter får inte föras in i Finland på grund av andra lagar och bestämmelser. Mer information om bestämmelserna om läkemedel fås från bl.a. Tullen, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket.

Mera information

Marja Pylvänäinen och Stella From, e-post: cites@syke.fi eller tfn 0295 251 000 (växeln).

Publicerad 03-07-2013 kl. 10.27, uppdaterad 01-12-2022 kl. 13.37