Anmälningsförfarande för export av förbjudna och strängt reglerade kemikalier (PIC)

Anmälan ska göras över export av kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade utanför EU i enlighet med EU-förordning 649/2012 (PIC-förordningen). I Finland kontrolleras anmälningsförfarandet för export och iakttagandet av PIC-förordningen av Finlands miljöcentral. Finlands miljöcentral verkar också som den nationella myndighet som utsetts i både PIC-förordningen och Rotterdam-avtalet.

Rotterdam-avtalet

Finland och EU undertecknade år 1998 det internationellt bindande Rotterdam-avtalet. Genom avtalet har medlemsstaterna kommit överens om det så kallade PIC-förfarandet (Prior Informed Consent, "förhandsgodkännande sedan information lämnats"). Detta innebär att Rotterdam-avtalets parter förbinder sig att inte exportera kemikalier till länder som förbjudit import. Avtalet möjliggör avtalsparter att vägrata emot särskilda farliga kemikalier. Efter att ha fått en sammanfattning av de reglerade kemikaliernas kemiska faror och risker kan en medlemsstat besluta om import av dessa kemikalier. Dessa importbeslut publiceras två gånger om året i ett PIC-cirkulär (PIC Circular) på Rotterdam-avtalets hemsida.

Parterna förbinder sig också att meddela mottagarländerna om export av nationellt förbjudna eller strängt begränsade kemikalier.

EU:s PIC-förordning

Inom EU verkställs avtalet i enlighet med PIC-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier). Förordningen ersätter från och med den 1.3.2014 den tidigare förordningen 689/2008. Förordningens bilaga I har uppdaterats många gånger. En uppdaterad förteckning över kemikalierna som hör till bilaga I är att finna i Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbsidor.

EU:s tillämpning av anmälnings- och medgivandeförfarandet för export är mera omfattande än avtalet förutsätter. EU:s PIC-förordning gäller nämligen ett större antal kemikalier än vad ensam avtalet kräver. Dessutom tillämpas nämnda förfarande i EU vid export till sådana länder som inte är avtalsparter till Rotterdam-avtalet.

Exportanmälan

En exportör etablerad i Finland som från EU-området ämnar exportera en kemikalie som hör till bilaga I i PIC-förordningen skall göra en anmälan till Finlands miljöcentral senast 35 dagar innan exporten inleds. Anmälan skall upprepas årligen.

I PIC-förordningens bilaga I är kemikalierna indelade i tre grupper:

  • I grupp 1 räknas upp kemikalier för vilka exportanmälan i regel ska göras.
  • För kemikalierna i grupp 2 krävs utöver exportanmälan också det mottagande landets medgivande till import.
  • På kemikalierna i grupp 3 tillämpas PIC-förfarande i enlighet med Rotterdam-avtalet. Både exportanmälan och medgivande krävs, utom när ett importsvar har publicerats i PIC-cirkuläret och vissa villkor uppfylls. (Obs. Vissa av kemikalierna i grupp 3 har också räknats upp i PIC-förordningens bilaga V. Dessa kemikalier omfattas av exportförbud.)

ePIC

Anmälan om export av en kemikalie som ingår i PIC-förordningen görs via internet till ECHAs databas ePIC. Anmälan tilldelas samtidigt ett exportreferensnummer (reference identification number, RIN).

Exportören skall anteckna ovan nämnt referensnummer i den exportdeklaration som medföljer exporten (PIC-förordningen, artikel 19.1). Tullmyndigheterna kan med hjälp av referensnumret och tullens ePIC databas kontrollera att exporten anmälts till och vid behov accepterats av det importerande landets myndighet.

Avgifter

Med stöd av miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (835/2012) ska exportören betala för behandlingen av exportanmälan och ansökan om importlandets medgivande. Fakturan sänds en gång om året.

Övriga regler

Exportören är också skyldig att vid exporten följa EU:s bestämmelser som gäller för klassificering och märkning av kemikalier. Kemikaliernas skyddsinformationsblad skall följa med kemikalieförsändelserna. Dessutom skall exportören årligen under årets första kvartal meddela Finlands miljöcentral om de mängder av kemikalier som hör till bilaga I i PIC-förordningen och som importerats eller exporterats under föregående år.

Europeiska kommissionen besluter om import av förbjudna eller strängt begränsade kemikalier till EU-området efter att ha hört medlemsländerna.

EU:s PIC-förordning och dess ändringar

Mera information

Pirke Suoheimo, Finlands miljöcentral (SYKE), 
fornamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 19-07-2013 kl. 13.48, uppdaterad 13-01-2023 kl. 9.55