Anmälan och tillstånd i samband med marktäkt

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Anmälan enligt marktäktslagen

Om man ska ta marksubstanser annat än till husbehov krävs det alltid tillstånd enligt marktäktslagen (555/981). Ansökan om tillstånd för marktäkt lämnas in till kommunen. Tillstånd till täktverksamhet ska sökas skriftligen. I statsrådets förordning om marktäkt (926/2005) föreskrivs mer detaljerat om de uppgifter som ska ingå i tillståndsansökan och om täktplanens innehåll och struktur.

Tillstånd till täktverksamhet ska beviljas, om en behövlig täktplan har lagts fram och täktverksamheten eller regleringen av den inte står i strid med de miljörelaterade begränsningar som anges i 3 § i marktäktslagen. Vid prövning av om det finns förutsättningar för att bevilja tillstånd ska även tillståndsvillkoren beaktas. Kommunen övervakar täktverksamheten inom sitt område.

Den som ansöker om tillstånd är skyldig att betala en avgift till kommunen för granskning av täktplanen och tillsynen över täktverksamheten (23 § i marktäktslagen och 145 § i markanvändnings- och bygglagen). Utöver detta tas det för tillsynen ut en avgift som är kopplad till den mängd substans som tagits.

Ansökan om tillstånd

Beslut om tillstånd

Tillståndsmyndigheten ska skicka beslut som rör marktäktstillstånd till tillståndssökanden och på begäran också till andra parter. Också NTM-centralen ska utan dröjsmål underrättas om marktäktstillståndet. Tillståndsmyndigheten ska dessutom förse datasystemet Notto med den centrala information som ingår i tillståndsbeslutet. Det finns en elektronisk blankett för detta. De tillståndshandlingar som hänför sig till beslutet om marktäktstillstånd ska sändas till NTM-centralen.

Mängden substans som tagits ska anmälas varje år

Uppgifterna om den marksubstans som tagits ska i första hand lämnas med en elektronisk blankett (Anmälan om marktäkt enligt marktäktslagens 23 §) som finns i lokalförvaltningens e-tjänst. Den elektroniska blanketten kräver en tillståndsspecifik ärendekod. Den som inte har någån ärendekod ska kontakta maa-aineksenotto@ely-keskus.fi.

De uppgifter som lämnats med den elektroniska blanketten registreras i datasystemet Notto, som används av både den kommunala tillståndsmyndigheten och NTM-centralens kontaktperson i marktäktsfrågor. Om uppgifterna lämnas in på annat sätt, ska tillståndsmyndigheten se till att Notto-systemet förses med uppgifterna senast den 31 mars varje år.

I datasystemet Notto finns information om tillstånd och mängden substans som tagits

Marktäktslagen (23 b §) förutsätter att det för ordnandet av uppföljningen av marktäkt och dess verkningar finns ett datasystem som innehåller behövliga uppgifter om de tillstånd och anmälningar som avses i marktäktslagen och om övervakningen av täktområdenas tillstånd. För detta ändamål har datasystemet Notto utvecklats. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral ansvarar för att systemet upprätthålls. De kommunala marktäktsmyndigheterna kan kontrollera och ändra de tillstånds- och marktäktsuppgifter som gäller deras eget område, om de har användarrättigheter till Notto-systemet (en s.k. U-kod).

Att meddela om marktäkt till husbehov

Att ta marksubstanser för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk förutsätter inget tillstånd enligt marktäktslagen (4 § 2 mom. i marktäktslagen). Användningen ska hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser.

Den som tar marksubstans till husbehov ska meddela tillsynsmyndigheten täktplatsens läge och täktens uppskattade omfattning, då man i täktområdet har tagit eller avser att ta mer marksubstans än 500 kubikmeter fast mått. En ny anmälan ska göras när den mängd som uppgetts i den tidigare anmälan överskrids med 500 kubikmeter fast mått.

Anmälningsblanketter

Marktäkt kan också kräva andra tillstånd

Miljötillstånd

Miljötillstånd behövs enligt 2 § i förordningen om miljöskydd (713/2014) för tagande av marksubstanser när det gäller

  • stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än schaktningsarbete där stenmaterial behandlas minst 50 dagar,
  • permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning, eller flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett visst område och i är användning sammanlagt minst 50 dagar.

Även för verksamhet som är mindre omfattande även den ovan nämnda krävs miljötillstånd, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvattnet (28 § i miljöskyddslagen).

Miljötillstånd för ovan nämnda projekt beviljas av kommunen.

Gemensam behandling av ansökan om marktäktstillstånd och ansökan om miljötillstånd

En tillståndsansökan enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen som avser samma projekt ska behandlas samtidigt och i regel också avgöras genom samma beslut. Det räcker med en (1) ansökan för ett gemensamt tillstånd. Vid en gemensam behandling iakttas miljöskyddslagens bestämmelser om tillståndsförfarandet, men i fråga om tillståndsansökans innehåll, tillståndsprövning, förutsättningarna för beviljande av tillstånd och tillståndsvillkoren tillämpas de materiella bestämmelserna i marktäktslagen och miljöskyddslagen.

Tillstånd enligt vattenlagen

Enligt vattenlagen krävs tillstånd av regionförvaltningsverket, om marktäkten kan ändra grundvattnets kvalitet eller mängd och om förändringen kan försämra tillståndet i en grundvattenförekomst eller leder till att en viktig eller annan för vattenförsörjningen lämplig grundvattenförekomst blir väsentligt mindre riklig eller att möjligheterna att utnyttja den annars försämras eller på något annat sätt orsakar skada eller olägenhet för uttag av vatten eller för användningen av vatten som hushållsvatten. Detta kan komma i fråga om den planerade marktäkten utförs under grundvattennivå, i ett skyddsområde kring en grundvattentäkt eller i ett grundvattenområde i stort.

Tillstånd för miljöåtgärder

Enligt markanvändnings- och bygglagen behövs tillstånd för miljöåtgärder inte för sådant tagande av marksubstanser som kräver tillstånd enligt marktäktslagen.

På ett detaljplaneområde kan marktäkt ske med stöd av ett sådant tillstånd för miljöåtgärder som avses i markanvändnings- och bygglagen, om marksubstanser på en enskild byggnadsplats måste avlägsnas inför ett byggnadsprojekt som förutsätter bygglov.

Naturvårdslagen fastställer vissa begränsningar vid marktäkt

En förutsättning för att marktäktstillstånd ska kunna beviljas är att verksamheten inte har verkningar som strider mot naturvårdslagen. Bestämmelserna i naturvårdslagen kan begränsa marktäkten i synnerhet när verksamheten pågår i närheten av ett Naturaområde eller ett annat område som skyddas genom naturvårdslagen, eller om området omfattas av andra bestämmelser om skydd av arter och naturtyper.

Konsekvenserna av projekt som genomförs i, eller i närheten av, Naturaområden ska bedömas, om det inte står klart att de inte försämrar skyddsmålen för Naturaområdena. Konsekvenserna kan också bedömas i samband med ett förfarande för miljökonsekvensbedömning.

Det är förbjudet att i betydande grad försämra de naturvärden som utgör grunden för skydd av ett område som hör till nätverket Natura 2000. Förbudet mot att försämra naturvärdena gäller också marktäkt till husbehov. Om marktäkt till husbehov kan leda till sådan försämring i ett Naturaområde som förbjuds i lag, ska den som ansvarar för åtgärden rapportera detta till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) ska tillämpas på ett projekt, ska det till tillståndsansökan fogas en miljökonsekvensbeskrivning. Ett marktäktsprojekt enligt marktäktslagen kan gå till miljökonsekvensbedömning antingen direkt med stöd av den projektförteckning som ingår lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (bilaga 1) eller i övrigt med stöd av ett beslut om huruvida bedömningsförfarandet ska tillämpas i ett enskilt fall (3 § 2 och 3 mom. samt 2 kap. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning).

På basis av projektförteckningen ska förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på tagande av sten, grus eller sand, om brytnings- eller täktområdets areal överstiger 25 hektar eller den substansmängd som tas ut är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året. Beslut om huruvida bedömningsförfarandet ska tillämpas i ett enskilt fall fattas av den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen.

Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden

Om du ansöker om ett miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd eller marktäktstillstånd och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillståndsförfarandena av den myndighet som behandlar miljö-, vattenhushållnings- eller marktäktstillståndet.

Mer information

Hanne K. Lohilahti, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, hanne.lohilahti@gov.fi

Markus Tarasti, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 291, markus.tarasti@gov.fi

Publicerad 03-11-2020 kl. 8.55, uppdaterad 15-02-2022 kl. 16.09
Utgivare: