Miljöministeriet utlyser understöd till forskningsprogrammet om bristfälligt kända och hotade arter och naturtyper

Pressmeddelande 18-09-2020 kl. 12.28

Målet med det nya forskningsprogrammet är att öka kunskapen om de arter och naturtyper som förekommer i Finland och om förändringar som berör dessa. Forskningsprogrammet ska i synnerhet gälla sådana arter, grupper av arter eller naturtyper om vilka det finns resultat som kan tillämpas i hotbedömningar av arter eller naturtyper eller i det praktiska naturvårdsarbetet. Ansökningstiden börjar den 18 september 2020.

Forskningsinformation om arter och naturtyper utgör grunden för hotbedömningar och därmed för många åtgärder som vidtas för att bevara den biologiska mångfalden. Projekten inom det nya forskningsprogrammet ska förbättra kunskapen om de arter och naturtyper som förekommer i Finland med tanke på kommande hotbedömningar och den rapportering som Europeiska unionens habitatdirektiv och fågeldirektiv förutsätter. Projekten ska dessutom stödja det praktiska naturvårdsarbetet.

Inom ramen för programmet finansieras projekt som till exempel är inriktade på 

  • livsmiljökraven, taxonomin och ekologin samt skyddsmetoder för hotade arter eller arter om vilka det råder kunskapsbrist 
  • förekomsten, strukturen och funktionen i fråga om hotade naturtyper eller naturtyper om vilka det råder kunskapsbrist samt skyddsbehov och skyddsmetoder
  • olika metoder för inventering av arter, grupper av arter eller naturtyper.

I utlysningen av understödet ingår en mer detaljerad beskrivning av de olika temana för ansökningsomgången. Inom programmet kan finansiering också beviljas till exempel för utarbetande av högklassiga handledningar för bestämning och identifiering eller för utarbetande av artförteckningar. 

I samband med planeringen av projekten bör man i tillämpliga delar beakta resultaten och åtgärdsförslagen i hotbedömningarna av arter och naturtyper samt resultaten av forskningsprogrammet för bristfälligt kända och hotade skogsarter (PUTTE).

Ansökningstiden är 18 september–30 oktober, och projekten ska helst inledas i början av 2021. Understöd kan sökas av universitet, högskolor eller andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet. Konsortieprojekt ska ha en huvudsökande. Inom ramen för forskningsprogrammet erbjuds de olika projekten sammanlagt cirka två miljoner euro för sin verksamhet åren 2021–2022.

Mer information:

Joona Lehtomäki, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 016, joona.lehtomaki@ym.fi
 


Utgivare: