Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa

Projektets kontaktuppgifter

Beskrvivning av projektet

Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga fabriken på Långskogens industriområde på en tomt som ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa. Tomtens storlek är cirka 51 hektar. Vid en produktionskapacitet på 60 000 ton per år är ytan som krävs för verksamheten cirka 31 hektar. Fabrikshelheten omfattar bland annat högst tre produktionsbyggnader, lagerlokaler, kemikalie- och avfallslager, råvarubyggnader, anläggningar för behandling av vatten, elstation, kontrollrum, kontorsbyggnad, underhållsanläggningar, parkeringsområden och stödområden för byggandet.

Fabrikens huvudprodukt är katodaktivt material (cathode active material CAM), som används i batterier för elbilar och för lagring av el. Det katodaktiva materialet som kommer produceras i anläggningen är litiumjärnfosfat, s.k. LFP-material. Produktionskapaciteten som bedöms i MKB-förfarandet är 20 000 och 60 000 ton per år. CAM-produktionsprocessen består av sex delprocesser: malning I, malning II, spraytorkning, sintring, jetkvarn, blandning och packning. Anläggningens processavloppsvatten behandlas i anläggningens egna reningsverk innan det leds ut i det kommunala avloppssystemet.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kapaciteten:

  • ALT0: projektet genomförs inte.
  • ALT1: projektet genomförs genom att bygga en produktionsanläggning i Vasa. I alternativ ALT1 bedöms två produktionskapaciteter: CAM-produktion på 20 000 och 60 000 ton per år.

Bedömningsprogram

 

Publicerad 05-01-2023 kl. 14.00, uppdaterad 13-03-2023 kl. 14.19