Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelu

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Yhdyskuntien vesiensuojelun haasteet

Yhdyskuntien jätevedet ovat viiden suurimman vesistökuormittajan joukossa Suomessa. Jätevesien käsittelyn tehostuminen viime vuosikymmeninä on selvästi pienentänyt erityisesti orgaanisen aineen ja fosforin vesistökuormitusta. Typen poisto on haasteellisempaa. Yksi keskeisimmistä haasteista viemärilaitostoiminnassa on vanhan viemäriverkoston saneeraus sekä sade- ja sulamisvesistä syntyvien hulevesien käsittely.

Miten yhdyskuntien vesiensuojelua ohjataan

Vaikka jätevesien käsittely on Suomessa esimerkillistä, vesiensuojelua on yhä tarpeen tehostaa. Tähän velvoittaa etenkin EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi, jota toimeenpannaan Suomessa mm. lailla vesienhoidon järjestämisestä sekä vesienhoidon toimenpidesuunnitelmilla. Muita yhdyskuntien jätevesien käsittelyä ohjaavia EU:n direktiivejä ovat muun muassa ns. yhdyskuntajätevesi-, liete- ja ympäristövastuudirektiivit. Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaan yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot tarvitsevat toimintaansa ympäristöluvan.

Keskeiset toimijat ja vastuut

Vesihuoltolaitokset vastaavat jätevesien johtamisesta ja käsittelystä toiminta-alueellaan. Laitokset voivat tarjota palveluitaan myös toiminta-alueiden ulkopuolelle haja-asutusalueelle. Jätevedenpuhdistamo, joka on tarkoitettu asukasvastineluvultaan (AVL) vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen, tarvitsee toimintaansa ympäristöluvan.

Kunta vastaa vesihuollon kehittämisestä, järjestämisestä ja valvonnasta alueellaan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) vastaavat vesihuollon kehittämisestä, valvonnasta, suunnittelun ohjauksesta ja rahoitustuen suuntaamisesta omilla alueillaan.

Haja-asutuksen vesiensuojelun haasteet

Haja- ja loma-asutuksen jätevedet ovat maatalouden ja teollisuuden jälkeen vesistöjen suurimpia fosforikuormittajia. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat pilata pohjaveden ja kaivon tai heikentää asuinympäristön hygieenistä tilaa ja lähivesien laatua. 

Puhdistusvaatimukset ja jätevesien käsittely

Tarkempaa tietoa haja-asutuksen jätevesien puhdistusvaatimuksista ja niiden poikkeuksista, jätevesien käsittelymenetelmistä sekä puhdistuslaitteista ja -rakenteista löytyy:

Keskeiset toimijat ja vastuut

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöllään syntyvien jätevesien asianmukaisesta johtamisesta ja käsittelystä.

Kunta vastaa vesihuollon kehittämisestä myös haja-asutusalueella sekä kiinteistöjen ohjauksesta ja valvonnasta jätevesien käsittelyä koskien.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat vesihuollon kehittämisestä sekä kuntien ohjauksesta ja valvonnasta omilla alueillaan.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tekee alan soveltavaa tutkimusta sekä tuottaa käytännönläheisiä julkaisuja, oppaita, esitteitä ja muita tietopalveluja. SYKE myös seuraa yleisesti saatavilla olevia jätevesien käsittelylaitteistoja ja -menetelmiä sekä niillä saavutettavia tuloksia ja saattaa ne kansalaisten saataville ns. puhdistamosivustolle.

Julkaistu 5.9.2013 klo 12.13, päivitetty 10.2.2021 klo 11.23