Turvetuotannon vesiensuojelu

Turvetuotannon osuus vesistöjen fosforikuormituksesta on puoli prosenttia ja typpikuormituksesta alle prosentti. Vaikka tuotannon osuus valtakunnallisesti on pieni, voi sillä olla suurikin alueellinen vaikutus vesistöjen tilaan.

Haasteet

Turvetuotantoalueilta huuhtoutuu vesistöihin kiintoainetta, humusta, ravinteita ja rautaa. Kuormitus on suurimmillaan suurten virtaamien aikana. Tuotannon aiheuttamia vesistöhaittoja voidaan vähentää oikealla sijoituspaikan valinnalla ja suojavyöhykkeillä, teknisillä rakenteilla ja niiden kunnossapidolla sekä toimien ajoittamisella.

Miten turvetuotannon vesiensuojelua ohjataan?

Turvetuotantoalueiden toimintaa säädellään ympäristönsuojelulain mukaisella ympäristöluvalla.  Lisäksi toimintaa ohjaavat valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta sekä vesienhoitosuunnitelmat ja niiden toteutusohjelmat.

Turvetuotannon ympäristönsuojeluun liittyvät keskeiset säädökset ja ympäristöhaittojen vähentämiskeinot on koottu ympäristöministeriön ohjeeseen:

Keskeiset toimijat ja vastuut

Toiminnanharjoittajat hakevat toiminnalleen ympäristöluvan, noudattavan siinä asetettuja määräyksiä sekä seuraavat ja raportoivat ELY-keskuksille toiminnastaan aiheutuvista päästöistä ja niiden vaikutuksista.

Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee ympäristölupahakemukset. Ympäristölupiin asetetaan lupamääräykset mm. vesienkäsittelystä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastaa turvetuotantoalueiden ympäristölupien valvonnasta alueellaan. ELY-keskukset toimivat myös yhteysviranomaisena turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA).

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.55, päivitetty 26.10.2017 klo 13.12