Rajavesistöyhteistyö Lapissa

Lappi rajoittuu lännessä Ruotsiin, koko pohjoisen rajan pituudelta Norjaan ja idässä Venäjään. Vesialueiden halkomaa rajaa Lapilla on Ruotsin kanssa 617 km, Norjan kanssa 715 km ja Venäjän kanssa 370 km.

Vesistöjen pääuomaa noudattavat Ruotsin vastainen raja Tornion-Muonionjoen vesistössä ja Norjan raja Tenojoen vesistössä. Muut rajalinjat kulkevat vedenjakajia myöten kuten käsivarressa tai vesistöalueiden poikki. Rajavesistöyhteistyön kannalta tärkeimmät Jäämereen laskevat vesistöt ovat Tenojoen, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöalueet. Suomen ja Venäjän raja kulkee Inarijärven luusuan poikki, josta Paatsjoki jatkaa ensin Venäjän alueen läpi ja sitten Norjan ja Venäjän rajajokena mereen. Joessa on useita voimalaitoksia, joiden energian tuotantoa varten Inarijärveä säännöstellään maiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Lapin kolme kansainvälistä vesistösopimusta

Lapilla on naapurimaidensa kanssa kolme vesistösopimusta, joiden hoitaminen on Lapin ELY-keskuksen työtä.

Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus on uusittu vuonna 2010 ja sitä hoitaa suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio. Komission toimialuetta on Tornionjoen vesistöalue. Sopimuksen keskeisimmät tavoitteet liittyvät vesienhoitoon, tulviin varautumiseen sekä viranomaisten hyvän yhteistyön varmistamiseen. Komissio toimii yhteistyöelimenä eikä sillä nykyisin ole lupa-asioihin liittyviä tehtäviä. Komission puheenjohtaja on ELY-keskuksesta.

Toinen Lapin vesistösopimuksista on Suomen ja Norjan välinen. Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio toimii sopimukseen liittyvissä asioissa yhteistyöelimenä. Komission toiminta keskittyy vesienhoitoon Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöalueilla. Komission puheenjohtaja on ELY-keskuksesta.

Kolmas sopimus on Suomen, Norjan ja Venäjän välinen. Lapin ELY-keskus hoitaa sen perusteella Inarinjärven säännöstelyä. Järveä säännöstellään vesistöennusteiden ja lupapäätösten mukaisesti siten, että pyritään välttämään haittojen syntymistä. Säännöstelyn ohjaus Venäjän puolella olevaan vesivoimalaitokseen hoidetaan lähettämällä juoksutusohjeet Venäjälle. Paatsjoessa on sekä Venäjän että Norjan vesivoimalaitoksia. Säännöstelyn aiheuttamien haittojen ehkäiseminen on ELY-keskuksen tehtävä.

Julkaistu 17.2.2014 klo 14.46, päivitetty 11.4.2019 klo 12.30
Julkaisija: