Tietojärjestelmät ja -aineistot

Vilinää Mannerheimintiellä, kuva Tuomas Lahti.
Mannerheimintie, kuva Tuomas Lahti.

Ympäristöhallinto tuottaa ja ylläpitää monipuolisia asiantuntija- ja tietopalveluja sekä omaan että muiden asiakkaiden käyttöön. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennetut aineistot ovat keskeinen työväline ympäristön tilan tutkimuksessa ja seurannassa, yritysten päästöjen valvonnassa sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa. Järjestelmät sisältävät koko maata koskevaa tietoa, joista vanhimmat ovat vuodelta 1847.

SYKEn avoimen tiedon palvelu

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan sisältyvät vapaan käyttöoikeuden piiriin kuuluvat aineistot on koottu Avoimien ympäristötietojärjestelmien -palveluun. Palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä ja eliölajeista sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet pääasiassa valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti  Suomen ympäristökeskus SYKE ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus). Palvelulla ympäristöhallinto haluaa edistää ympäristötiedon saatavuutta ja käyttöä.

Ympäristötietojärjestelmien avoimet rajapinnat

Avoimet rajapinnat tarjoavat ympäristötietojärjestelmien julkisen tietosisällön yleiseen käyttöön. Rajapintoja on julkaistu mm. pintavesien laatutiedoista, hydrologisista aineistoista ja järvien tunniste-, fysiografia- ja säännöstelytiedoista.

Rajapinnat on toteutettu OData –rajapintana. OData-standardi määrittelee tavan toteuttaa tietojen hakua REST-tyyppisessä rajapinnassa. Käyttölupa ja vastuut on kuvattu SYKEn avoimen tiedon palvelussa.

Tietojärjestelmien ja aineistojen metatietopalvelu

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmistä ja aineistoista on tehty julkisuuslain edellyttämät kuvaukset Tietojärjestelmien ja aineistojen metatietopalveluun. Niistä saa lisätietoa mm. aineiston kattavuudesta, tietosisällöstä, palveluista, käyttötarkoituksesta ja mahdollisista käyttörajoituksista. Aineistokohtainen lähdemerkintä on kuvattu kunkin aineiston metatiedoissa.

Seuraavat linkit vievät metatietopalvelun kuvaukseen tai erilliselle sivulle, jolta löytyy ohjeita tiedontuottajille.

Luonnonsuojelu

Rakennettu ympäristö

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät -sivulta löytyy lisätietoa järjestelmistä ja niihin liittyvistä uudistuksista.

Pintavesien tila ja vesienhoito

Pohjavedet

Vesistötyöt

Vesihuolto

Vesivarat

Ympäristön kuormitus ja vahinkojen torjunta

Muita ympäristöhallinnon tuottamia ohjelmistoja

 

Julkaistu 14.1.2019 klo 8.31, päivitetty 2.9.2022 klo 12.33