Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Karstula ja Saarijärvi

Hankkeen kuvaus

Pohjan Voima Oy ja Metsähallitus yhdessä suunnittelevat tuulivoimahanketta. Hanke sijoittuu Karstulaan. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 6–10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija enintään 220 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 330 metriä. Hankealueen koko on noin 15,5 km2. Hankealue rajautuu etelässä Saarijärven kaupungin rajaan ja idässä Kannonkosken kuntarajaan. Hankealueen rajalta on etäisyyttä Karstulan kunnan keskustaan noin 22 km, Saarijärven keskustaan noin 11 km ja Kannonkosken kunnan keskustaan noin 15 km. Varsinaisen tuulivoima-alueen lisäksi hankealueeseen kuuluu sähkönsiirto. Sähkönsiirto sijoittuu osittain Saarijärven kaupungin puolelle. Tuulivoimapuistoon, sähköaseman läheisyyteen, osoitetaan noin viiden hehtaarin suuruinen varaus akkukentän rakentamiselle.

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke
  • VE2: Toteutetaan 9 voimalan hanke.

ABO Wind Oy on selvittänyt Kannonkosken Vuorijärven tuulivoimahankkeessa sähkönsiirtoa Fingridin voimajohtoihin ja tutkittu linjaus kulkee Tukkimäen hankealueen pohjoisosassa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta liittyä samaan käytävään maakaapeli- tai ilmajohdolla. Sähkönsiirron suunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on jo laadittu Pyhä-Häkin alueelle (SAC/SPA FI0900069) ja Pyhäjärven Natura-kohteelle (SAC/SPA FI0900027). Natura-arvioinnit tullaan päivittämään YVA-menettelyn yhteydessä.

Hankkeen vaikutuksista Julmatlammit-Kitukorven (SAC FI0900017) Natura-alueeseen on laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta Keski-Suomen maakuntakaavoitusta varten. Natura-arvioinnin tarveharkinnassa huomiointiin hankealue, mutta ei sähkönsiirtoa. Maakuntakaavan yhteydessä tehdyssä Natura-arvioinnin tarveharkinnassa todettiin, että hankkeesta ei ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Julmatlammit-Kitukorven suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin tai alueen eheyteen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelma (pdf)
Kuulutus (pdf)
Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf)
Yhteysviranomaisen lausunto (pdf)

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat olleet nähtävillä 30.1.2023 – 1.3.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA.

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan:
Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, Karstula
Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11, Saarijärvi
Kannonkosken kunnanvirasto, Järvitie 1, Kannonkoski
Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin Karstulassa 16.2.2023, klo 17–19 kunnantalo Himmelin valtuustosalissa (Virastotie 4). Tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.
 

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 1.3.2023 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/3025/2022).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

Julkaistu 30.1.2023 klo 7.44, päivitetty 22.3.2023 klo 12.06