Murtomäki 2 tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

Hankkeen kuvaus

YIT Suomi Oy suunnittelee noin 2 270 hehtaarin laajuista tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Murtomäen alueelle. Tavoitteena on mahdollistaa enintään 17 kokonaiskorkeudeltaan enintään 280 metriä korkean tuulivoimalan rakentaminen. Lisäksi alueelle suunnitellaan pinta-alaltaan noin 140 hehtaarin kokoista aurinkovoima-aluetta.  

Tuulipuisto ja aurinkovoimalat liitetään kantaverkkoon joko rakentamalla kaava-alueen rajalta noin 1–2 km pitkä maakaapeli pohjoiseen Elenian 110 kV voimajohtoon tai rakentamalla noin 25–30 km pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohto Fingridin Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle. Tuulivoimapuistossa hankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.

Vaihtoehdot

Hankkeessa tullaan arvioimaan kahta varsinaista vaihtoehtoa, sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä, vaihtoehtoa VE 0.

VE 1: Murtomäen alueelle toteutetaan enintään 17 tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus on arviolta 180-200 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 280 metriä. Voimaloiden yksikköteho 6–10 MW.

VE 2: Murtomäen alueelle toteutetaan enintään 14 tuulivoimalaa, jossa voimalat sijoittuvat maakuntakaavan tuulivoima-alueelle. Voimaloiden napakorkeus on enimmillään 180 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus enimmillään 280 metriä. Voimaloiden yksikköteho 6–10 MW.

VE 0: Hanketta ei toteuteta. Murtomäen alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta.

AVE1: Tuulivoimahankkeen yhteyteen suunnitellaan aurinkovoima-aluetta Vittouvennevan turvetuotannosta poistuneille lohkoille. Aurinkovoima on suunniteltu alueelle riippumatta tuulivoiman toteutusvaihtoehdosta (VE1 ja VE2).

Aurinkovoiman suunnittelualue on noin 140 hehtaaria, josta aurinkopaneeleita noin 85 hehtaaria. Aurinkopaneelit sijoitetaan vähintään noin 450 m etäisyydelle tuulivoimaloista. Aurinkovoima-alueen yhteenlaskettu teho arvioidaan olevan noin 40-70 MW ja vuosituotannon noin 50 GWh.

Sähkönsiirto

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoa käsitellään samassa YVA-menettelyssä päähankkeen liitännäishankkeena. Sähkönsiirron osalta hankkeessa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
SVE1: Liittäminen kantaverkkoon toteutetaan rakentamalla noin 1-2 km pitkä maakaapeli pohjoiseen Elenian 110 kV voimajohtoon. Alavaihtoehtoina (SVE1a ja SVE1b) kaksi vaihtoehtoista sähköaseman sijaintia.
SVE2: Liittäminen kantaverkkoon toteutetaan rakentamalla noin 25-30 km pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohto Fingridin Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle. Voimajohdon rakentamiselle on kolme toteuttamisvaihtoehtoa (SVE2a, SVE2b ja SVE2c).

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 13.12.2021.

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankkeesta vastaavan laatima YVA-suunnitelma, oli nähtävillä kuulemista varten 19.1 – 18.2.2022 Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla.

OAS-YVA-suunnitelma vaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Teams-kokouksena 20.1.2022 klo 18.00 – 19.30

Asukaskysely

Hankkeen asukaskysely on avoinna 8. – 31.8.2022. Lisätiedot kyselystä oheisessa tiedotteessa:
Tiedote Murtomäki 2 tuulivoimahankkeen asukaskyselystä

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen liitetty ympäristövaikutusten arviointiselostus

Arviointiselostus on saapunut ELY-keskukseen 23.1.2023.

Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §). 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi YIT Suomi Oy:n Murtomäki 2 -tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen kokouksessaan 12.4.2021 § 93. Kaavoituksen vireilletulosta päätettiin Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa 19.4.2021 § 19.  

Pyhäjärven kaupungin tekninen lautakunta päätti 17.1.2023 § 8 asettaa Murtomäki 2 tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston (osayleiskaavaluonnoksen) liitteineen MRL 62 §:n, YVAL 20 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 1.2 – 29.3.2023 väliseksi ajaksi. 

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto, johon ympäristövaikutusten arviointiselostus on liitetty, on nähtävillä kuulemista varten 1.2 – 29.3.2023 välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 1.3.2023 klo 17:00-19:00. Tilaisuus avataan paikan päällä kahvituksella klo 16:30 ja yhteyksiä testataan noin 10 min. ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuutta on mahdollista seurata suorana lähetyksenä etäyhteydellä tai osallistuen paikan päällä Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosalissa.
Yleisötilaisuuteen voi osallistua napsauttamalla tästä.
Tilaisuuden seuraamislinkki löytyy myös kaupungin verkkosivuilta https://pyhajarvi.fi/fi/murtomäki-2-tuulivoiman-osayleiskaava.
Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen kaavoituksen projektipäällikkö Iris Bromanille sähköpostiosoitteeseen iris.broman@ramboll.fi.

Mielipiteen esittäminen

Nähtävillä olevista asiakirjoista voi esittää mielipiteitä nähtävillä oloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 29.3.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26 86800 Pyhäsalmi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Pyhäjärven kaupunki toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet ja lausunnot huomioon antaessaan perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.  

Perusteltu päätelmä annetaan hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen perusteluun päätelmään sisällytetään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista. Perusteltu päätelmä julkaistaan tällä sivulla.

 

Julkaistu 1.2.2023 klo 0.00, päivitetty 22.2.2023 klo 9.14