CITES-erikoisluvat, monikertaluvat

Usean rajanylityksen mahdollistavat luvat

Tavanomaisten CITES-lupien lisäksi käytössä on myös erikoislupia, jotka mahdollistavat usean rajanylityksen samalla luvalla.

Erikoislupia ovat: henkilökohtaisen omistuksen todistus, CITES-soitintodistus, kiertävän näyttelyn todistus ja näytekokoelmatodistus.

Erikoislupien myöntämisen ehtoja:

  • Eläin, kasvi tai muu CITES-yksilö tai -tuote, joka on lueteltu jossakin CITES-yleissopimuksen liitteistä.
  • Se on laillisesti hankittu.
  • Luvan hakija on todistettavasti eläimen laillinen omistaja.
  • Yksilö on vankeudessa syntynyt ja kasvanut tai se on todistetusti hankittu ennen lajin liittämistä EY:n asetuksen 338/97 lajiliitteisiin.
  • Eläimellä on oltava asetuksen 865/2006/EY (muutoksineen) mukainen yksilöllinen ja pysyvä merkintä. 
  • Yksilöä ei voi myydä luvan voimassaoloaikana.

Erikoisuvan myöntää CITES-lupaviranomainen siinä maassa, jossa asiakas asuu pysyvästi tai josta näyttely tai kokoelma on peräisin. Kun yksilö tai kokoelma on kotoisin EU:n ulkopuolelta (nk. kolmansista maista), ja se tuodaan EU:n alueelle, luvan myöntää ensimmäisen määränpääjäsenvaltion CITES-lupaviranomainen. Erikoislupa myönnetään tällöin kolmannen maan vastaavan asiakirjan perusteella.

Erikoisluvan liitteenä on oltava lisälehti tai ATA-carnet

Henkilökohtaisen omistuksen todistuksen, CITES-soitintodistuksen ja kiertävän näyttelyn todistuksen liitteenä on oltava lisälehti ja näytekokoelmatodistuksen liitteenä on oltava voimassaoleva ATA-carnet. Aina kun ylitetään rajat tullien on tehtävä tarvittavat merkinnät lupiin ja niiden liitteisiin.

1. Henkilökohtaisen omistuksen todistus

Henkilökohtaisen omistuksen todistus (lemmikkieläinlupa) mahdollistaa lemmikkieläimen useamman kuin yhden tuonnin, viennin ja jälleenviennin. Se on voimassa enintään 3 vuotta. Luvat ovat yksilökohtaisia, joten jokaiselle eläimelle on oltava oma todistus. Henkilökohtaisen omistuksen todistuksen liitteenä on aina nk. lisälehti, johon tulli tekee merkinnät jokaisen rajanylityksen yhteydessä. Lemmikkieläinlupa ei ole voimassa jos lisälehdessä ei ole vaadittavia tullin merkintöjä. Yksilö on palautettava lähtömaahan ennen todistuksen umpeutumista. 

Koska henkilökohtaisen omistuksen todistus on henkilökohtainen, sitä ei voi siirtää uudelle omistajalle. Jos eläin myydään, kuolee tai on kadonnut on todistus palautettava sille lupaviranomaiselle, joka sen on myöntänyt. Ainoastaan todistuksen myöntänyt viranomainen voi korvata hävinneen, tuhoutuneen tai varastetun todistuksen. Kun todistus ei enää ole pätevä, esimerkiksi kun sen tiedot ovat muuttuneet, on se palautettava sen myöntäneelle viranomaiselle. 

Jos eläin saa poikasia on niille tarpeen mukaan haettava oma erillinen todistus tai lupa sen jäsenvaltion lupaviranomaiselta, jossa eläin syntyy.

2. CITES-soitintodistus

CITES-soitintodistuksesta päätettiin kansainvälisesti maaliskuussa 2013 ja EU:ssa soitintodistus otettiin käyttöön 5.2.2015. Soitintodistuksella helpotetaan CITES-lajeja sisältävien soittimien liikkumista kansainvälisten rajojen yli. Soitintodistus mahdollistaa useita rajanylityksiä samalla luvalla ja se on voimassa 3 vuotta. Se korvaa CITES-tuontiluvan, kun soitin tuodaan EU:n ulkorajojen yli ja CITES-vientiluvan tai -jälleenvientitodistuksen, kun soitin viedään EU:n ulkorajojen yli. Soitintodistuksen haltija voi ylittää soittimensa kanssa valtioiden rajat useita kertoja ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Tässä yhteydessä mm. seuraavat tarkoitukset katsotaan ei-kaupallisiksi: henkilökohtainen käyttö, esiintyminen, tuotanto (levyttäminen), musiikkilähetykset, opetus, näyttely tai kilpailu.

Todistuksen kattamaa soitinta ei saa myydä eikä sen omistusta siirtää sen valtion ulkopuolella, jossa todistus on myönnetty. Lisää tietoja CITES-soitintodistuksesta

3. Kiertävän näyttelyn todistus

Kiertävällä näyttelyllä tarkoitetaan kiertävää näytekokoelmaa, sirkusta eläinnäyttelyä tai kasvinäyttelyä, jota esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle. Kiertävän näyttelyn todistus sallii CITES-yksilöiden tuonnin ja viennin osana kiertävää näyttelyä.

Todistus voidaan myöntää joko vankeudessa kasvaneille CITES-eläimille tai keinotekoisesti lisätyille CITES-kasveille sekä näistä tehdyille esineille. Todistus voidaan myöntää myös sellaisille eläimille ja kasveille, ml. näistä tehdyt esineet, jotka on hankittu ennen kuin CITES-säädökset tulivat voimaan.

Elävän eläimen on oltava pysyvästi ja yksilöllisesti merkitty, jotta se voidaan tunnistaa. Eläville eläimille myönnetään vain yksilöllisiä kiertävän näyttelyn todistuksia. EU:n sisällä todistusta voidaan käyttää CITES-yksilöiden (A-liite) julkiseen näytteillepanoon myös kaupallisessa tarkoituksessa (korvaa ns. EU-todistuksen). 

Todistus mahdollistaa usean rajanylityksen todistuksen voimassaoloaikana, joka on korkeintaan 3 vuotta. Kaikki todistuksen kattamat yksilöt on palautettava alkuperämaahan ennen kuin todistuksen voimassaolo päättyy.

4. Näytekokoelmatodistus 

Näytekokoelmalla tarkoitetaan laillisesti hankittujen CITES-säännösten alaisten kuolleiden yksilöiden, niiden osien ja johdannaisten kokoelmaa, jota kuljetetaan rajojen yli esittelytarkoituksessa.

EU:n jäsenvaltioiden CITES-lupaviranomaiset voivat myöntää näytekokoelmatodistuksen edellyttäen, että ko. näytekokoelmalla on voimassaoleva ATA-carnet. 

Todistus oikeuttaa näytekokoelman kierrättämiseen useassa maassa sekä yhteisössä että sen ulkopuolella, sekä yhteisön sisällä A-liitteen yksilöiden esittelemiseen kaupallisessa tarkoituksessa (korvaa EU-todistuksen). Reitti kirjataan todistukseen. Todistus on voimassa enintään 6 kk myöntämisestä ja enintään yhtä kauan kuin ATA-carnet on voimassa.

Kun näytekokoelma on peräisin EU:n ulkopuolelta, on sille lähtömaan näytekokoelmatodistuksen lisäksi haettava ensimmäisen (EU:n) määränpääjäsenvaltion lupaviranomaiselta vastaava näytekokoelmatodistus.

Vanhentunut näytekokoelmatodistus on palautettava lähtömaahan

Näytekokoelma kokonaisuudessaan, ja kaikki alkuperäiset asiakirjat on palautettava lähtömaahan ennen todistuksen voimassaolon päättymistä. Näytekokoelmatodistuksen kattamia yksilöitä ei saa myydä tai muutoin siirtää toiselle kokoelman ollessa todistuksen myöntäneen valtion alueen ulkopuolella. Näytekokoelmatodistusta ei voi siirtää toiselle. Jos näytekokoelmatodistuksen kattamat yksilöt varastetaan tai ne tuhoutuvat tai katoavat, on asiasta viipymättä ilmoitettava todistuksen myöntäneelle hallintoviranomaiselle ja sen maan hallintoviranomaiselle, jossa tämä tapahtui.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@syke.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde)

Lisää tietoja erikoisluvista

Julkaistu 18.6.2013 klo 17.25, päivitetty 26.2.2021 klo 13.36